Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.vino-design.cz je
MamiArt s.r.o. se sídlem náměstí Svobody 1, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 28611390
DIČ: CZ28611390
E-mail: info@vino-design.cz

Kancelář a osobní odběry:

náměstí Svobody 1, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: +420 728 636 563

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, jsme plátci DPH.

Tyto obchodní podmínky internetových stránek upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní internetových stránek www.vino-design.cz obsahuje informace o nabízených službách prodávajícím k prodeji. Ceny nabízených služeb, poštovného a balného jsou vždy sjednány individuálně na základě rozsahu objednávky.

2.2. Pro objednání služby kupující provede písemnou objednávku, kterou zašle na kontaktní email uvedený na internetových stránkách www.vino-design.cz, případně kontaktuje prodávajícího telefonicky.

2.3. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu písemně, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu a/nebo obchodní podmínky.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti po individuální domluvě
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5339760001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., Ostrava

3.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu s uvedeným datem splatnosti. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3. Cena za dodané zboží a služby je vždy individuální v závislosti na rozsahu objednávky.

3.4. Kupující se zavazuje uhradit cenu za objednané zboží a služby do data splatnosti uvedeného na faktuře.

3.4. Prodávající má právo vyžadovat zálohovou platbu za zboží a poskytnuté služby.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

4.2. V případě doručení zboží přepravní společností je kupující při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodací doba zboží od obdržení objednávky a potvrzení grafického designu je v zájmu prodávajícího nejrychlejší možná, vždy dle individuální domluvy se zákazníkem.

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

6.3. Kupující má právo kdykoliv tento souhlas odvolat, a to písemnou formou buď elektronicky na adrese info@wpdev.vino-design.cz, anebo písemně na adresu MamiArt s.r.o., Politických obětí 118, 738 01 Frýdek-Místek. Po doručení budou jeho osobní údaje vymazány z databáze.

6.4. Prodávající nikdy neposkytne shromážděné údaje třetím osobám, slouží pouze pro evidenci a případné zasílání nabídek a informací ze strany Prodávajícího.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, v požadovaném rozsahu, provedení a kvalitě.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Kupující zasláním závazné objednávky souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek

8.2. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

9. Potvrzení plnoletosti

9.1. Veškeré alkoholické nápoje jsou prodávány pouze osobám starším 18 let.